การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางเครปจากยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางเครปบางตามมาตรฐาน GMP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปในประเทศไทย

Last modified: November 24, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางเครปจากยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางเครปบางตามมาตรฐาน GMP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปในประเทศไทย
Research Article: Development of Thin Crepe Rubber Machine in Accordance with GMP Standards for Crepe Rubber Industry in Thailand
ผู้เขียน|Author: พิทักษ์พงษ์ บุญประสม, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ตะวัน ภูรัต | Pitagpong Boonprasom, Wipavan Narksarp and Tawan Phurat
Email: pitagpong.boo@siam.edu  ;  wipavan.nar@siam.edu  ;  tawan.phu@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Printing Engineering, Department of Electrical Engineering and Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Siam University 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางเครปจากยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางเครปบางตามมาตรฐาน GMP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปในประเทศไทย (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

การอ้างอิง|Citation

พิทักษ์พงษ์ บุญประสม, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ตะวัน ภูรัต. (2565). การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางเครปจากยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางเครปบางตามมาตรฐาน GMP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปในประเทศไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonprasom P. (2022). Development of thin crepe rubber machine in accordance with GMP standards for crepe rubber industry in Thailand (Research Report). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

การปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางเครป เป็นข้อกาหนดที่ช่วยให้ผู้ผลิตทาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นกลุ่มสหกรณ์เกษตรกรผลิตยางเครป มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP จากแผ่นยางเครปคุณภาพดี ผลการศึกษาพบว่า ยางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร น้าหนักยางเครป 30 กิโลกรัมต่อแผ่น เมื่อทดสอบรีดเป็นยางเครปบาง ที่มีต้นกำลังขับจากมอเตอร์เกียร์ 15 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที เกียร์ทดกาลังแบบ Cycloid Gear อัตราทด 1 : 47 ขับลูกรีด (Calender Rolls) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 305 มิลลิเมตร มีความเร็วรอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 32 รอบต่อนาที โดยปรับระยะห่างระหว่างลูกรีดทั้งสองลูก 1.50 มิลลิเมตร รีดวนจำนวน 3 รอบ ด้วยเครื่องรีดยางเครปบางต้นแบบที่สร้างขึ้น พบว่า ได้ยางเครปบางมีความหนาในรอบสุดท้าย 3.00 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 5907-2561) การปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางเครป (Good Manufacturing Practices for Crepe Rubber : GMP) ตามข้อกำหนด 3.2 การผลิต 3.2.2 ยางเครปสีน้าตาล 3.2.2.2 รีดยางผ่านเครื่องรีดเครปให้มีความหนาตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์เกียร์ของเครื่องรีดยางเครปบางที่ออกแบบและสร้างขึ้น พบว่า การใช้พลังงานในช่วงเริ่มต้นรีดแผ่นยางหนา 15.00 มิลลิเมตร ให้ลดลงเหลือ 6.00 มิลลิเมตร ใช้กาลังไฟฟ้าสูงสุด 4,034 วัตต์ กระแสไฟฟ้า 23 แอมแปร์ จนถึงความหนาของแผ่นยางลดลง 3.00 มิลลิเมตร เครื่องจักรใช้กาลังไฟฟ้า 4,028 วัตต์ กระแสไฟฟ้า 21 แอมแปร์ การใช้พลังงานในขั้นตอนสุดท้ายลดลง การเปลี่ยนแปลงค่าการใช้พลังงานเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายไม่ต่างกันมากซึ่งเกิดจากการใช้ต้นกำลังที่เพียงพอกับภาระงานของเครื่องจักรส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานขึ้นไม่เสียหายอย่างรวดเร็วจากการใช้งานปกติ การใช้ระบบเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud Computing ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างเครื่องจักรสามารถติดตามการใช้งานเครื่องจักรได้ เมื่อมีการซ่อมบารุงสามารถตรวจสอบจากบันทึกข้อมูลได้ และช่วยเตือนกำหนดระยะเวลาการซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี

คำสาคัญ : เครื่องรีดยางเครปบาง, ลูกรีด, ยางเครปสีน้ำตาล, การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครป


ABSTRACT

Good manufacturing practice for crepe rubber production is a requirement that allows manufacturers to do it with quality and standards. Specific sample groups were selected as farmers’ cooperative groups for crepe rubber production. The objective is to create a premium grade GMP standard brown thin crepe rubber extrusion machine from good quality crepe rubber sheet. The results showed that the crepe rubber that has undergone an initial extrusion process with an average thickness of 15 mm, a sheet width of 500 mm, a weight of 30 kg of crepe rubber per sheet. The tested system rolled into a thin crepe rubber with a power from a 15-hp geared motor, a speed of 1,450 rpm, a cycloid gear reducer, a ratio of 1: 47, drives calender rolls with a diameter of 305 mm., with a speed of 31 rev/min and the rotation speed of the rolling ball was 32 rpm. By adjusting the distance between the two rollers by 1.50 millimeters and rolling 3 rounds with a prototype thin crepe rubber press machine, it was found that the thin crepe rubber with a thickness of 3.00 mm in the final round was obtained in accordance with the agricultural standard (TSS 5907-2018), good manufacturing practices for crepe rubber. : GMP) according to the requirements of 3.2 production 3.2.2 brown crepe rubber 3.2.2.2 extrusion rubber through a crepe press to a thickness for use. Data collection on the energy consumption of the gear motor of a thin crepe rubber press machine designed and built found that the initial energy consumption of 15.00 mm thick rubber sheet was reduced to 6.00 mm, using a maximum power of 4,034 W, electricity 23 A until the thickness of the rubber sheet has decreased by 3.00 mm. The final energy consumption is reduced that was 4,028 W and 21 A. The change in the initial to final energy consumption is not much difference due to the use of sufficient power for the machine’s workload, resulting in a longer machine life without rapid damage from normal usage. The use of telephony data collection systems recorded on cloud computing allowed machine builders to track machine usage. The data log can be indicated for maintenance and reminded scheduled maintenance periods as well.

Keyword: Thin crepe rubber machine, Calender rolls, Brown crepe, Good manufacturing practices for crepe rubber.


การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางเครปจากยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางเครปบางตามมาตรฐาน GMP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปในประเทศไทย | Development of Thin Crepe Rubber Machine in Accordance with GMP Standards for Crepe Rubber Industry in Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 263
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print