Topics: -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Science – Computer Science

You are here:

แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร

ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ

ออกแบบหน้าเว็บไซต์สำหรับนำเสนอข่าวสาร

การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์

วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันก้าวไกลทูเดย์

คู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด

พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

การบริหารจัดการผู้พัฒนาระบบ

พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร

แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม

ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์)

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก)

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์)