ค้น วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-journals) ฟรี ไม่ต้อง login

แหล่งค้นหา วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (eJournals) แบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

 • ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre:TCI)
  ฐานข้อมูลให้บริการสืบค้น บทความวิจัย และ ผลงานวิชาการ ตลอดจนข้อมูล การอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล https://tci-thailand.org/
 • Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยที่จัดทำโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น https://www.tci-thaijo.org/ 
 • ASME eJournals เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวบรวมโดยสมาคม American Society of Mechanical Engineering (ASME)  http://asmedigitalcollection.asme.org 
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals) เป็นฐานข้อมูวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประเภท Open Access (เปิดให้บริการใช้ฟรี) มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบ PDF ไฟล์ HTML รวมทั้ง MP3  https://doaj.org/ 
 • Springer Open เป็นฐานข้อมูล eBooks และ eJournals ประเภท Open Access ให้บริการสืบค้นบทความฉบับเต็ม (full text) และ eBooks บางรายการที่เปิดบริการใช้ฟรี  http://www.springeropen.com/ 
 • Pulinet Journal เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET: Provincial University Library Network) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิชาชีพ และผู้ที่สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านและดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/search 
 • Open Access Library >> http://www.oalib.com/ 
 • Hindawi Publishing Corporation เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารประเภท Peer-reviewed และ Open Access ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมทั้งสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยได้รับการจัดทำดัชนีไว้ในฐานข้อมูล ได้แก่ Web of Science, Scopus, PubMed และ INSPEC  http://www.hindawi.com/ 
 • SAGE Knowledge เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) มากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง) มีเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา  http://knowledge.sagepub.com/publicstart?authRejection=true

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ วารสารอิเล็กทรอนิกส์

 • วารสาร tci กลุ่ม 1 2563, วารสาร บัณฑิต ศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ว ไลย อลงกรณ์, thaijo, วารสาร ศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร, วารสาร วิชาการ สาธารณสุข, วารสาร tci กลุ่ม 1, วารสาร tci, วารสาร ะแรวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์วารสารออนไลน์การ จัดหา วารสารอิเล็กทรอนิกส์การพยาบาลจิตเวช วารสาร  หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ e-journal ไทย

วารสาร 

QR Code

More Topics