กระบวนการการจัดซื้อเส้นด้าย

Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  กระบวนการจัดซื้อเส้นด้าย
ชื่องานวิจัยภาษา  อังกฤษ  Standard Operation Procedures of Puschasing Yarn
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ขนิษฐา  สังขรัตน์
ชื่อผู้วิจัย  นางสาวกุลภรณ์  ดวงแก้ว
สาขา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2560

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
 1  ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)  01_cov.pdf
 2  ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ  02_app.pdf
 3  บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  03_abs.pdf
 4  กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)  04_ack.pdf
 5  สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาฑ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)  05_tbc.pdf
 6  บทที่ 1  06_ch1.pdf
 7  บทที่ 2  07_ch2.pdf
 8  บทที่ 3  08_ch3.pdf
 9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10  บทที่ 5  10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)  11_ref.pdf
12 ภาคผนวก  12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี)  13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 120
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code