กระบวนการทำงานในฝ่ายพัฒนาทรัพย์ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Last modified: August 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  กระบวนการทำงานในฝ่ายพัฒนาทรัพย์ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Working operation in Asset Managemant Department CAT Telecom

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายการัณย์ จารุเฉลิม
ชื่อผู้วิจัย ดร.มณฑา ชัยหิรัญวัฒนา
สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 70
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code