ชื่องานวิจัยคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสารคดี หมวดประวัติศาสตร์ สัตว์ และวิทยาศาสตร์สหกิจ

Last modified: August 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสารคดี หมวดประวัติศาสตร์ สัตว์  และวิทยาศาสตร

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Essential Vocabulary of History, Animals, and Science

 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรภูมิ แสงแก้ว
ชื่อผู้วิจัย

นางสาววรกานต์                สมุทรสมบูรณ์                   

นางสาวกิ่งกาญจน์           สุวรรณรัตน์                         

สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 648
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code