ระบบบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ (กรณีศึกษา ร้านบ้านรถป๊อป พระราม 2)

Last modified: December 21, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ (กรณีศึกษา ร้านบ้านรถป๊อป พระราม 2)
Online Sales Management System (Case Study Ban Rod Pop Pharam II Shop)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกฤตภาส  ปิติสุนทรชัย  6004800049, นายอายุวัฒน์  สมจิตร  6004800052
Mr. Krittapas   Pitisunthongchai   6004800049, Mr. Aryuwat    Somjit  6004800052
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
Miss Janya  Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

กฤตภาส ปิติสุนทรชัย และ อายุวัฒน์ สมจิตร. (2564). ระบบบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ (กรณีศึกษา ร้านบ้านรถป๊อป พระราม 2). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pitisunthongchai K. & Somjit A. (2021). Online sales management system (Case Study Ban Rod Pop Pharam II Shop). (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ให้กับร้านบ้านรถป๊อปพระราม 2 ซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่รถป๊อป เพื่อต้องการเพิ่มช่องทางในการขาย เพิ่มยอดขาย และเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ประยุกต์เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ฟังก์ชันการทำงานของระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สำหรับร้านค้าในการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าแลสามารถบริหารจัดการคำสั่งซื้อผ่านระบบหลังร้านได้ และส่วนที่ 2 สำหรับลูกค้าในดูรายละเอียดของสินค้าและสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บ ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย ภาษา HTML5, CSS, JavaScript และ PHP บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของร้านได้สะดวกยิ่งขึ้นจากทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับร้าน

คำสำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, เว็บแอปพลิเคชัน, อะไหล่รถป๊อป, รถป๊อป


Abstract

The objective of this project was to develop an online sales management system for Ban Rod Pop Pharam II Shop, which sells accessories and spare parts for pop cars. The new system would be a new channel for increasing sales channels, increase revenue, and increase convenience for customers, especially from the epidemic situation of the COVID-19 virus. To reduce risks and comply with social distancing measures, our team applied electronic commerce technology to help with developing a web application. The functionality of the system consisted of 2 main parts: 1) for shop to manage product information and to manage orders through the back-end system; and 2) for customers to view product details and place an order through a web application. The system was developed by using HTML5, CSS, JavaScript and PHP language and to manage the database with MySQL. We expect this system will make a new experience for the customer and increase the revenue.

Keywords:  Electronic Commerce System, Web Application, Pop car, Spare part of Pop car.


Online Sales Management System (Case Study Ban Rod Pop Pharam II Shop) Online Sales Management System (Case Study Ban Rod Pop Pharam II Shop)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 490
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print