ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อม มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 21, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อม มหาวิทยาลัยสยาม
Information System for the Management of Repair Notification, Siam University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวภัทราพร  อมรชัยวุฒิกุล 6004800023, นายเดชาวัต  ภักบำรุง  6004800041
Miss Phatraphorn  Amornchaiwutthikul  6004800023, Mr. Dachawat    Phukbamrung    6004800041
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

ภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล และ เดชาวัต ภักบำรุง. (2564). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อม มหาวิทยาลัยสยาม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Amornchaiwutthikul P. & Phukbamrung D. (2021). Information system for the management of repair notification, Siam University. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อม ให้กับมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแก้ปัญหาของระบบงานปัจจุบันที่เป็นการแจ้งปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ ทำให้ไม่ทราบเวลาที่แน่นอนที่จะได้รับการบริการ ไม่สามารถติดตามสถานะคำร้องที่แจ้งไปได้ ไม่มีการเก็บสถิติการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการซึ่งประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่ ฝ่ายอาคารสถานที่ กำกับดูแลความเรียบร้อยอาคาร ระบบน้ำและไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบปรับอากาศ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันและจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล แบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรที่เป็นผู้แจ้ง หัวหน้าฝ่ายให้บริการ ช่างผู้ให้บริการ และผู้ดูแลระบบ บุคลากรสามารถส่งคำร้องเพื่อแจ้งปัญหาผ่านหน้าเว็บไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการได้ หัวหน้าฝ่ายให้บริการสามารถแจกจ่ายงานที่แจ้งมาให้แก่ช่างผู้ให้บริการได้ ช่างผู้ให้บริการสามารถดูงานที่ได้รับมอบหมายและทำการบันทึกการซ่อมได้ ทำให้ผู้แจ้งสามารถติดตามสถานะการดำเนินการแก้ปัญหาได้แบบทันทีทันใด และหน่วยงานที่ให้บริการสามารถดูสถิติในการให้บริการได้ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการได้

คำสำคัญ: : เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ, ระบบแจ้งซ่อม, มหาวิทยาลัยสยาม


Abstract

The objective of this project was to develop an information system for the management of repair notification for Siam University to solve the problem of the work processes that notices the problem through the phone. That was caused by not knowing the exact time to receive the service and the status of the solution. There are two service departments that the Facility Department supervises and is responsible for the buildings and surroundings, water and electricity system, telephone system. The air conditioning system, and Information Technology Department supervises and is responsible for the computer systems, computer networks, and the Internet. The system was developed as a web application and stored the data in a database. The users were divided into 4 groups: staff, supervisor of the service department, technician, and administrator. The staff can view the problems through the system of the service department. The supervisor of the service department can distribute the work notifications to the technicians. The technicians can view their assigned work and record the solution. The system allows reports so they can follow up on the status of the problem resolution action, and the service department can view statistics about the  ability to use the information to improve the service.

Keywords: : Information Management System, Web Application, Repair System, Siam University.


  Information System for the Management of Repair Notification, Siam University  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 327
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print