การเสริมกำลัง CFRP โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเสริมกำลัง CFRP โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเสริมกำลัง CFRP โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

xxxx

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ภาคภูมิ มงคลสังข์

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 21