การเสริมกำลัง CFRP โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

Last modified: September 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การเสริมกำลัง CFRP โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
Research Article: Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP) for Strengthening of Reinforced Concrete Structure
ผู้เขียน/Author: ภาคภูมิ มงคลสังข์ | Phakphum Mongkhonsag
Email: phakphum@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน 18-20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
The 3rd National RMUTR Conference : The Integration of Knowledge for Sustainable Society RMUTRCON 2018

การอ้างอิง/citation

ภาคภูมิ มงคลสังข์. (2561). การเสริมกำลัง CFRP โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (หน้า 11-18). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

Mongkhonsag P. (2018). Carbon fiber reinforced polymers (CFRP) for strengthening of reinforced concrete structure. In The 3rd National RMUTR Conference :The Integration of Knowledge for Sustainable Society (p. 11-18). Nakhon Pathom: Rajamangala University of Technology Rattankosin.


บทคัดย่อ

     บทความนี้นำเสนอการเสริมกำลังของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยคาร์บอนไฟเบอร์อาคารที่มีการใช้งานน้ำหนักบรรทุกจรเกินที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ การเสริมกำลังโครงสร้างให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ตามต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญ การประเมินกาลังรับน้ำหนักโครงสร้างต้องมีการสำรวจข้อมูลทั้งด้านสภาพทางกายภาพและรายละเอียดโครงสร้างทั้งด้านคุณสมบัติวัสดุ รายละเอียดทางวิศวกรรม ทดสอบแบบไม่ทำลาย กึ่งทำลาย และวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้างด้วย จากการศึกษาพบว่าการเสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ในการเสริมกำลังของโครงสร้างในปัจจุบันและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมกำลังของโครงสร้างได้เป็นอย่างดี สำหรับการติดตั้งระบบ CFRP ต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจขั้นตอนการติดตั้งเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการการวางน้ำหนักบรรทุกจรให้ได้ตามที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ภายหลังการเสริมกำลังด้วยเพื่อความปลอดภัยในอนาคต

คำสำคัญ: การเสริมกำลัง, คาร์บอนไฟเบอร์, โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, การทดสอบแบบไม่ทำลาย, การทดสอบแบบกึ่งทำลาย


ABSTRACT

This paper presents the results of strengthening of reinforced concrete structural members with carbon fiber reinforced polymers (CFRP) for building has had Live Load by designer has designed from lacking control. Strengthening structure to support load weight according to requirement has been important. To evaluate the capacity of structures must have investigate data concern physical properties, structural details, structural material, non – destructive test, semi destructive test and analysis of stability for Building structures. From studying, it found structure strengthening system by CFRP system has become an appropriate choice for the current structural strengthening and CFRP has been able to increase efficiency in straightening structure well. For installing the CFRP system must be carried out by proficiently by specialists who understand the procedures. In addition, from strengthening structure, building should have had Live Load administration and management in building according to designer specifies after strengthening for safety in long term.

Keywords: Straightening, Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP), Reinforced Concrete Structure, Non – Destructive Test, Semi Destructive Test.


การเสริมกำลัง CFRP โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก|Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP) for Strengthening of Reinforced Concrete Structure

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 867
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print