ตัวแบบการจัดการกิจกา่รเพื่อสังคมในประเทศไทย

Last modified: May 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ตัวแบบการจัดการกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
A Management Model for Social Enterprises in Thailand

ชื่อผู้วิจัย นายสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์
สาขา วิชาการจัดการ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 หน้าปก 01_cov 1.pdf
2 ใบรับรองดุษฎีนิพนธ์ 01_cov 2.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 02_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 03_ack.pdf
5 สารบัญเนื้อหา 04_tbc 1.pdf
6 สารบัญตาราง 04_tbc 2.pdf
7 สารบัญแผนภาพ 04_tbc 3.pdf
8 บทที่ 1 05_ch1.pdf
9 บทที่ 2 05_ch2.pdf
10 บทที่ 3 05_ch3.pdf
11 บทที่ 4 05_ch4.pdf
12 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม 06_ref.pdf
14 ภาคผนวก ก 07_app 1.pdf
15 ภาคผนวก ข 07_app 2.pdf
16 ภาคผนวก ค 07_app 3.pdf
17 ประวัติผู้วิจัย 08_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 119
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print