การศึกษาเงื่อนไขการก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า

Last modified: December 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาเงื่อนไขการก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า
A Study of Construction Criteria for the Charging Stations
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุภเชษฐ์ ศิริไชยา
Mr. Supacheth Sirichaiya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โสตรโยม
Asst. Prof. Dr. Arthit Sode-Yome
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

ศุภเชษฐ์ ศิริไชยา. (2560). การศึกษาเงื่อนไขการก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Sirichaiya S. (2017). A study of construction criteria for the charging stations. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


Abstract

From the Government’s Policy to encourage the use of the Electric Vehicle (EV) transportation instead of Fuel Vehicle, the sufficiency of the electric charging stations are the main part of the policy support. This study aims to consider the criteria which comply with government Security Measure requirement and international standard to be used as a guideline for efficient electric charging stations construction.

The safety condition. So the details of standard, law, and regulation of gas station as well as electric charging station should be clarified and followed. The study analyze the gas station safety law together with local and international standard and compare the important factors for electrical charging stations.

The result of the study is in the form of a report of Construction Criteria for charging station within a gas station which can be used for guideline to construct a charging station for Electric Vehicle conforming to safety standard and law together with all important factors for charging station such as electric charge controller, electric socket, and etc.


การศึกษาเงื่อนไขการก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า|A Study of Construction Criteria for the Charging Stations

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 371
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles