การปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบรถไฟฟ้าด้วยการบำรุงรักษา

Last modified: December 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบรถไฟฟ้าด้วยการบำรุงรักษา
Improvement of Dependability of Metro System by Maintenance Activity
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายประดิษฐ แก้วสาร
Mr. Pradit Kaewsarn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. ดร.อาทิตย์ โสตรโยม, ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
Asst. Prof. Dr. Arthit Sode-Yome, Asst.Prof.Dr.Chalermkiat Wongvanichtawee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

ประดิษฐ แก้วสาร. (2560). การปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบรถไฟฟ้าด้วยการบำรุงรักษา. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Kaewsarn P. (2017). Improvement of dependability of metro system by maintenance activity. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


Abstract

Reliability was evaluated for improvement to conform with the design for mass transportation service. This study aims to present the Metro System Reliability Improvement by maintenance planning which is appropriated with real equipment usage.

The Metro System reliability will increase when the maintenance planning for equipment under reliability risk is improved by comparing the maintenance data during the service-testing period with the producer’s maintenance data. The maintenance report will be adjusted theoretically according to the risk of the equipment failure during the testing period. By ranking the important equipment that may affect the Metro System reliability so that the maintenance plan can be set before failure. Meanwhile, the Metro System reliability can be evaluated before and after the maintenance improvement to assure the result of the study.

The study found that the frequency of planned maintenance task in accordance with the conditions of use. Availability of the system increased from 99.75% to 100%, the emergency workload is reduced from 52 works which can be completed just 96.23% to only 12 works which can be completed, all from such results can make an estimation that the system had a higher reliability mean while unavailability of the service is reduced as a directly resulted in the electric system has more dependability.


การปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบรถไฟฟ้าด้วยการบำรุงรักษา / Improvement of Dependability of Metro System by Maintenance Activity

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 244
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles