การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
A Study of Marketing Tactics for Lubricant Products
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกมลวรรณ เทพสุวรรณ
Miss.Kamonwan Tepsuwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

กมลวรรณ เทพสุวรรณ. (2560). การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

In the competitive Lubricant Products business, the most important strategy for business success is the customer focus. Since, there exist choices for buying decision, the marketing tactic study is the main theme in this strategy.

The study approaches that aim on the marketing methodology and the people development together with customer impressive relationship and communication channels are the most efficient tools for the design of the marketing process which will be appropriate matching to the company in terms of products characteristics and quality, easy access and sales promotion activities that make customers buy the products more quickly.

From the study and implement of marketing tactic for the Lubricant Products supplier starting from the presale, service during and after sales that are different from the other competitor, the sales volume continuously increase and the customers are impressed. This leads to an improvement on company’s sales operation and selling figures increase from previous performance by 11.5 %

 


การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น / A Study of Marketing Tactics for Lubricant Products

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 228
Previous: การปรับปรุงอัตราการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Next: ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง