Tags: รศ. ดร.วันชัย ริจิรวนิช - Assoc. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมควบคุม

คงศักดิ์ จินาวัลย์. (2563). การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมควบคุม. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

สรณัท วงศ์สัมพันธ์. (2563). การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงควบคุมคุณภาพน้ำ. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การจัดทำเครื่องต้นแบบการกลั่นน้ำทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา

ประดิษฐ์ ลิมสัมพันธ์เจริญ. (2562). การจัดทำเครื่องต้นแบบการกลั่นน้ำทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม

การศึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพในระบบหม้อไอน้ำ

หัวข้อสารนิพนธ์: Project Title: การศึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพในระบบหม้อไอน้ำ A study on productivity improvement in the boiler system ชื่อนักศึกษา: Author: นายกิจจา มิ่งขวัญ Mr.Kitchar Mingkwan อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ริจิรวนิช Assoc. Prof. Dr. Vanchai  Rijiravanich ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering in Engineering Management สาขาวิชา: Major: การจัดการงานวิศวกรรม Engineering Management คณะ: Faculty: บัณฑิตวิทยาลัย Graduate Schools

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

หัวข้อสารนิพนธ์: Project Title: การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก Activity based cost analysis: A case study of a Plastic Packaging Factory ชื่อนักศึกษา: Author: นายชัยสิทธิ์ แซ่ลิ้ม    Mr.Chaiyasit  Saelim อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ริจิรวนิช Assoc. Prof. Dr.Vanchai Rijiravanich ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering in Engineering Management สาขาวิชา: Major: การจัดการงานวิศวกรรม Engineering Management คณะ: Faculty: บัณฑิตวิทยาลัย

การลดอุบัติเหตุมีดบาดในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำมันหล่อลื่น

หัวข้อสารนิพนธ์: Project Title: การลดอุบัติเหตุมีดบาดในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำมันหล่อลื่น Knife cut accident reduction in industry: A case study of a factory that manufactures plastic lubricant containers ชื่อนักศึกษา: Author: นางสาวมุกดา  ก่อแก้ว Miss. Mukda  Kokaew อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: รองศาสตราจารย์.ดร. วันชัย  ริจิรวนิช Assoc. Prof. Dr.Vanchai  Rijiravanich ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering in Engineering Management สาขาวิชา: Major:

การลดของเสียจากกระบวนการผลิตปะคำทองแดง: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ

หัวข้อสารนิพนธ์: Project Title: การลดของเสียจากกระบวนการผลิตปะคำทองแดง: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ Defectives Reduction in Copper Ball Production: A Case Study of a Jewelry Factory ชื่อนักศึกษา: Author: นายวรพงษ์   สีจำปา Mr.Woraphong   Sijumpa อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย   ริจิรวนิช Assoc. Prof. Dr. Vanchai  Rijiravanich ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering in Engineering Management สาขาวิชา: Major: การจัดการงานวิศวกรรม Engineering Management คณะ:

การเพิ่มผลิตภาพในโรงงานแปรรูปทูน่ากระป๋อง

มีนา ล่อซุ่นนี้. (2561). การเพิ่มผลิตภาพในโรงงานแปรรูปทูน่ากระป๋อง. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย

ดามพมัย สีจำปา. (2561). แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์

ภัควัฒน์ เพ็ชรรอด. (2561). การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การปรับปรุงอัตราการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ธนธัช มั่นมงคล. (2560). การปรับปรุงอัตราการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

กมลวรรณ เทพสุวรรณ. (2560). การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

นิรุทธ์ พรหมเด่น. (2560). ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การสำรวจผลการศึกษาด้วยการเรียนแบบ Block Course: กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

กัญจน์ นาคามดี และ วันชัย ริจิรวนิช. (2560). การสำรวจผลการศึกษาด้วยการเรียนแบบ Block Course: กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ “เศรษฐกิจเอเชียในโลกยุคใหม่”ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 762-775). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อน

ภาสกร กีรติพงศ์. (2559). การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อน. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

ปรารถนา ทวีโชติ. (2559). การออกแบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตอาหารสัตว์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดปริมาณส่วนเกินของการใช้พลาสติกพันยาง

วารุณีย์ สุมะโน. (2559). การลดปริมาณส่วนเกินของการใช้พลาสติกพันยาง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์

ธนพล เจริญศักดิ์พงศ์. (2559). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.