การปรับปรุงอัตราการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Last modified: December 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การปรับปรุงอัตราการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
An Improvement on the Computer Operation Room Utilization Rate
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนธัช มั่นมงคล
Mr. Tanatat Monmongkol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

ธนธัช มั่นมงคล. (2560). การปรับปรุงอัตราการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Monmongkol T. (2017). The reduction of excess motorcycle tires packing material. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


Abstract

Base on the usage data of the computer operation rooms in the university building in the case study was found that the number of students using the room with the capacity of the room is not appropriate. This study aims to improve room occupancy and occupancy rates of the computer operation rooms to maximize utility.

This study compares the condition of the use of computer operation rooms space between the numbers of students using the actual room at each time period versus the room capacity by analyzing the occupancy rate and the actual number of hours that the room is registered in 1 week then adjusts room rates by improving scheduling based on multiple partition allocation concepts.

The results of the study before the improvement showed that the room utilization rate (RUR) of computer operation rooms per week was 66.44 percent and the space utilization rate (SUR) per week was 12.99 percent. After the improvement the room utilization rate of computer operation rooms per week increased to 77.78 percent and the space utilization rate per week increased to 14.57 percent


การปรับปรุงอัตราการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / An Improvement on the Computer Operation Room Utilization Rate

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 287
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles