การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี้

Last modified: January 15, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี้
Accounting expense in Account Payable
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุภาพร อติชาติธเนศวร และ นางสาวเบญจมาศ อุ่นศรี
Miss Supaporn Atichatthanesuan & Miss Benjamas Aunsri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapad
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สุภาพร อติชาติธเนศวร และ เบญจมาศ อุ่นศรี. (2561). การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สยามตาก จำกัด เลขที่ 66 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  ได้ดำเนินประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท หินแกรนิต หินอ่อน หินสังเคราะห์ หินโบราณ โมเสด ปูน ยาแนว อุปกรณ์เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ตกแต่งครัวเรือนที่ทำมาจากหินแกรนนิตจากคณะที่ผู้จัดทำได้เข้าปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจศึกษาในบริษัท สยามตาก จำกัด

คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกบัญชีฝ่ายเจ้าหนี้(Account Payable)ในการปฏิบัติงานได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ก่อนจัดทำค่าใช่จ่ายในระบบเจ้าหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งบริษัท สยามตาก จำกัด ได้มีการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express Accounting เพื่อให้งานเป็นระบบและง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลย้อนหลัง

 

คำสำคัญ: ใบสั่งซื้อ, ใบส่งสินค้า, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express Accounting


Abstract

 

Siamtak Corporation Company Limited is locate at 66 Kanchanaphisek Road, Bangkhuwiang, Bangkruai, Nonthaburi 11130 an handle production and distribution in granite, marble, synthetic stone, ancient stones and mosaic. We were in co-operative education projects in Siamtak Corporation Company Limited, and assigned to duties in the accounts department to conduct a study of document and invoice . Before Accounting Express in Account Payable each month. The company uses Express Accounting program provides a systematic and easy- to- run data.

 

Keywords: Purchase order, Invoice, Software Express Accounting.


Accounting expense in Account Payable

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 445
Previous: ระบบการจัดทำบัญชี และการนำส่งภาษีอากร
Next: การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print