ระบบการจัดทำบัญชี และการนำส่งภาษีอากร

Last modified: March 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการจัดทำบัญชี และการนำส่งภาษีอากร
Accounting System and Remittance of Taxes
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุนิศา  นันทะวงษ์, นางสาวปุณยนุช  สุขเกษม
Miss Sunisa Nanthawong, Miss Phunyanuch  Sukkasam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinphibanpan
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2017

การอ้างอิง/citation

สุนิศา นันทะวงษ์ และ ปุณยนุช สุขเกษม. (2561). ระบบการจัดทำบัญชี และการนำส่งภาษีอากร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ธุรกิจบัญชีภาษีสากล จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและภาษีอากร การตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร  และการให้คำปรึกษาด้านภาษี ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบเอกสารที่ตรงต่อเวลา ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ และการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีExpress Accounting การบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับ–ใบสำคัญจ่าย ตรวจรายงานภาษีซื้อ–ภาษีขาย รับชำระหนี้ใบแจ้งหนี้ กระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกข้อมูลในกระดาษทำการ ภ.ง.ด.1+ประกันสังคม ภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และรายละเอียดการปิดบัญชีประจำเดือน

โครงงานระบบการจัดทำบัญชี และการนำส่งภาษีอากร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการที่สำคัญในการจัดทำงานบัญชี ศึกษาหลักการพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงานใหม่และบุคคลที่สนใจศึกษาหลักการวิธีปฏิบัติของขั้นตอนการจัดทำงานบัญชีและภาษีอากร

คำสำคัญ: การจัดทำงานบัญชีและภาษีอากร, คุณภาพการบริการ, โปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting


Abstract

International Accounting and Taxation Company Limited is a company engaged in the business of auditing and taxation throughout the operation period. I performed my job as an assistant accountant and was responsible for coordination, accepting accounting tasks and recording data with accounting software packages. I will apply the knowledge learned to work in the future.

Keywords:  Auditing accounting, Services Quality, Software Express Accounting.


ระบบการจัดทำบัญชี และการนำส่งภาษีอากร/ Accounting System and Remittance of Taxes

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 484
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print