การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

Last modified: January 10, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
Using program transferring data of attachment withholding income tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุมณทิพย์ สร้างเขตร์ และ นางสาวนิชกานต์ คิดประเสริฐ
Miss Sumonthip Sangket, Miss Nitchakan Kidprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สุมณทิพย์ สร้างเขตร์ และนิชกานต์ คิดประเสริฐ. (2561). การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท เอคเซคคิวทิฟ บริการการบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้านการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและการจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงการให้บริการด้านภาษีอากรทำให้เกิดการติดต่อประสานงานในการทำงานระหว่างบริษัทและกรมสรรพากร ในปัจจุบันกรมสรรพากรได้จัดทำโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ สำหรับบริษัทที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี (Microsoft Excel)เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมาจัดทำใบแนบประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใบแนบใหม่ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและประหยัดเวลา

จากการที่ได้ไปปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา พบว่าบริษัทได้มีการใช้บริษัทได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี (Microsoft Excel) ในการทำฐานข้อมูลเงินได้ ซึ่งไม่อาจใช้ในการยื่นแบบได้ ดังนั้นบริษัทจึงได้ใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมาเป็นสื่อกลางในการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3,53) ทำให้ผู้จัดทำมีความสนใจในขั้นตอนการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจในการใช้โปรแกรม

คำสำคัญ: โอนย้ายข้อมูล, ใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3,53)


Abstract

Executive Accounting Service Co., Ltd. is an accounting office that makes account, audit account and business registration as well as helps with tax for coordination between company and the revenue department. In the present, the Revenue Department has created program for data transfer for companies that use Microsoft Excel to facilitate users to submit attachment withholding income tax form on the internet without having to write on a form again which reduces repeating steps and saves time.

 

From working at the co-op, it was found that the company uses Microsoft Excel in making an income database which cannot be used to submit forms. Therefore, the company uses the program for transferring attachment withholding income tax data for submission of withholding income tax (P.N.D.3,53) form to send to revenue department which makes creators interested in procedures of the program for transferring attachment withholding income tax data to benefit staff and those who are interested.

 

Keywords: Data transfer, Attachment withholding income tax, Withholding taxes (P.N.D.3,53).


การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Using program transferring data of attachment withholding income tax

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1008
Previous: การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี้
Next: บันทึกการรับชำระจากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code