ขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรอการจ่ายชำระ กรณีศึกษา: บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด

Last modified: December 19, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรอการจ่ายชำระ กรณีศึกษา: บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
Recognition the Payment of Accounts Payable via the Accpac Accounting Software. Case study: Landco Sport & Musical Co. Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวคิลาณี นมัสศิลา, นางสาววิศนี นุชสุวรรณ
Ms.Kilanee  Namussila, Ms.Wissanee  Nootsuwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์  หลายรัตนกุล
Mr.Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

คิลาณี นมัสศิลา และ วิศนี นุชสุวรรณ. (2558). ขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรอการจ่ายชำระกรณีศึกษา: บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและดนตรี  ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  โดยเฉพาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่  พม่า  กัมพูชา  ลาว บังคลาเทศ  ศรีลังกา  เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  ขณะที่คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทแลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบันทึกการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Accpac  ก่อนหน้านี้คณะผู้จัดทำไม่มีทักษะการปฏิบัติงานมาก่อน

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีเจ้าหนี้การค้า โดยทำการศึกษาเอกสารทางบัญชี ระบบบัญชีเจ้าหนี้การค้า และขั้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Accpac   โครงงานนี้สามารถเพิ่มความรุ้  ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงาน มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต   คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ใบแจ้งหนี้, ระบบบัญชีเจ้าหนี้การค้า, โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Accpac


Abstract

Landco Sport & Musical Co. Ltd. is a manufacturer and a distributor of musical instruments and sporting goods for both domestic market and international market, namely; Myanmar, Combodia, Laos, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, Singapore, and Indonesia. While attending the internship under cooperative program at the accounts payable department of Landco Sport & Musical Co., Ltd., the team was assigned to inspect  the invoices from creditors  and recognize the payment of accounts payable via the Accpac accounting software. Previously, the team did not have the skills of performance.

This project was designed to increase the skills of performance and knowledge understanding for accounts payable system and the method of  using the Accpac accounting software. This project could increase knowledge and understanding, performance skills, and have confidence in future careers.  The team hoped that this project will be beneficial to interested parties.

Keywords: Invoices, Accounts payable system, Accpac accounting software.


ขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรอการจ่ายชำระ กรณีศึกษา: บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด / Recognition the Payment of Accounts Payable via the Accpac Accounting Software. Case study: Landco Sport & Musical Co. Ltd.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 190
Previous: การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านเงินรับ-จ่าย
Next: หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code