ข้ันตอนการบริหารงานลูกค้าในตำเเหน่ง AE (Account Executive) บริษัท ท่องไทยมีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้ันตอนการบริหารงานลูกค้าในตำเเหน่ง AE (Account Executive) บริษัท ท่องไทยมีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการบริหารงานลูกค้าในตําเเหน่ง AE (Account Executive) ของบริษัทท่องไทยมีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The customer service of account executives position in Tongthai media and service company.
รายชื่อนักศึกษา นางสาวกนิษฐา  ชนะชัยภัทรกิจ  5604600391
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32