การวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพของถังเก็บน้ำมัน

Last modified: August 2, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพของถังเก็บน้ำมัน
Research Article: Analysis and Stability Evaluation for Oil Storage Tank
ผู้เขียน|Author: ภาคภูมิ มงคลสังข์, จิรวิทย์ พึ่งน้อย, ปริตตา ศุภโกวิทย์ | Phakphum Mongkhonsag, Paritta Suphako
Email:
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Civil Environment and Sustainable Engineering, Faculty of Engineering,Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ “บูรณาการเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่สังคมดิจิทัลวิถีใหม่” วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 | The 6th RMUTR National Conference and the 3rd RMUTR International Conference “Technology and Creativity Integration Toward New Neormal of Digital Society” June 22-24, 2022

การอ้างอิง|Citation

ภาคภูมิ มงคลสังข์, จิรวิทย์ พึ่งน้อย, ปริตตา ศุภโกวิทย์. (2565). การวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพของถังเก็บน้ำมัน. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (หน้า 74-85). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา.

Mongkhonsag P., & Suphako P. (2022). Analysis and stability evaluation for oil storage tank. In The 6th RMUTR National Conference and the 3rd RMUTR International Conference (pp. 74-85). Nakhon Pathom: Rajamangala University of Technology Rattanakosin Salaya Campus.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ ประเมินเสถียรภาพของถังเก็บน้ำมัน เนื่องจากโครงสร้างคานรอบถังเกิดการแตกร้าว พื้นถังภายในเกิดการแอ่นตัว ในการประเมินและการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำมันที่มีอายุการใช้งานนานอาจมีผลกระทบด้านการเสื่อมสภาพของวัสดุ อายุการใช้งาน เสถียรภาพ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างโดยใช้วิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายและกึ่งทำลาย ประกอบกับข้อมูลทางกายภาพของโครงสร้างทั้งด้านคุณสมบัติวัสดุ รายละเอียดทางวิศวกรรมและทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ข้อมูลรายละเอียดถังเก็บน้ำมัน อุปกรณ์ประกอบ นำมาวิเคราะห์ประเมินเสถียรภาพของถังเก็บน้ำมันเพื่อหาแนวทางปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง จากการศึกษาพบว่า การตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพของถังเก็บน้ำมันและโครงสร้างก่อนจะทำให้สามารถรู้แนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้โครงสร้างมีความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

คำสำคัญ: ประเมินเสถียรภาพ, การทดสอบแบบไม่ทำลาย, ถังน้ำมัน, ซ่อมแซม, แตกร้าว


ABSTRACT

This paper presents a guideline for the analysis and evaluating the stability of oil storage tank because the structure of the beams around the tank cracked and the floor of the oil storage tank inside bends. The evaluation and verification of long service life the oil storage tank structures may have the effect of material deterioration, longevity and stability. Thus, structural inspection is required using nondestructive and semi-destructive testing methods together with the physical data of the structure, both in terms of material properties details in engineering and geotechnical engineering, Oil storage tank data, accessories data to be analyzed to assess the stability of the oil storage tank structure. The study found that the inspection, analysis and assessment of the stability of the oil storage tank and the structure beforehand will enable us to know the way to improve the repair in order to make the structure safe for further use.

Keywords:  Stability Evaluation, Non-destructive testing, Oil Storage Tank, Repair, Crack.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 188
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code