เครื่องดื่มอนันตริเวอร์ไซด์

Last modified: February 9, 2023
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เครื่องดื่มอนันตริเวอร์ไซด์
Anantariverside Cocktail
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศิริโรจน์ กำจรพงศ์กุล, นายภานุพงศ์ กิจงาม, นายพิสิฐพงศ์ เบญจกิจนิธิ
Mr. Sirirot Kamjhonphongkun, Mr. Phanupong Kitngam, Mr. Pisitphong Benjakitniti
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง/citation

ศิริโรจน์ กำจรพงศ์กุล, ภานุพงศ์ กิจงาม และ พิสิฐพงศ์ เบญจกิจนิธิ. (2564). เครื่องดื่มอนันตริเวอร์ไซด์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน จะมีขนมปังเป็นส่วนประกอบในอาหารหลายอย่าง จึงทำให้มีการทิ้งเศษขนมปังเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์ของเศษขนมปังที่เหลือทิ้ง จึงนำเศษขนมปังมาหมักเป็นไซรัปควาส โดยนำเศษขนมปังมาหมักผสมกับส่วนผสมต่างๆ โดยมีส่วนผสมดังนี้ แอปเปิ้ลเขียว ลูกเกด น้ำตาลทรายขาว ยีสต์ และน้ำเปล่าให้เกิดเป็นไซรัปควาสที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มค็อกเทล โครงงานเครื่องดื่มค็อกเทลอนันตริเวอร์ไซด์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ 1) เพื่อสร้างสรรค์เครื่องดื่มค็อกเทลสูตรใหม่จากขนมปังและผลไม้เหลือทิ้ง 2) เพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ สำหรับผสมเครื่องดื่มค็อกเทลไว้ใช้ในแผนกบาร์เทนเดอร์ คณะผู้จัดทำได้สำรวจความพึงพอใจของรสชาติไซรัปควาสและเครื่องดื่มค็อกเทลอนันตริเวอร์ไซด์ ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดจำนวน 30 ชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถาม คือพนักงานที่ทำงานในแผนกต่างๆของโรงแรม ในส่วนของข้อมูลทั่วไปนั้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจำนวนมากกว่าเพศชาย และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.70 รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.70 ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อรสชาติไซรัปควาสและเครื่องดื่มค็อกเทลอนันตริเวอร์ไซด์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 หากพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ รสชาติของเครื่องดื่มและสีสีนของเครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ย 4.60  เท่ากัน รองลงมาคือ ความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.57

คำสำคัญ: เศษขนมปัง, ไซรัปควาส, ค็อกเทล


Abstract

There is bread in many foods, resulting in a large amount of bread crumbs being left behind. We took the bread crumbs to make a syrup. The bread crumbs were used to ferment and mix with other ingredients to benefit from the left over bread. Green apples, raisins, white sugar, yeast and water were used to create a syrup kvass to mix with a cocktail. Our project aimed to bring food waste from cooking to good use by making kvass syrup. for mixing a cocktail in the bartender department, The students surveyed the taste preferences of the Syrup Kvass and Ananta Riverside cocktail, in an online format with a total of 30 sets by the respondents. They were employees working in different departments of the hotel. The general information found that the respondents were more female than male, and most of the respondents were 18-25 years old, representing 76.70 percent, followed by 36-45 years old, representing 16.70 percent. The syrup kvass and cocktail, Ananta Riverside, were at the highest level with an average of 4.48. If considering each side, it was found that the most satisfied was the taste of the drink and the color of the drink, with an average of 4.60, followed by creativity, with an average of 4.57.

Keywords:  bread crumbs, green apples, raisins.


เครื่องดื่มอนันตริเวอร์ไซด์|Anantariverside Cocktail

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 208
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print