ก้านไม้หอมปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ

Last modified: February 8, 2023
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ก้านไม้หอมปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ
Rose Reed Diffuser
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐกานต์ เกตุแก้ว
Ms. Nutthakan Ketkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Akhara Thanasirangkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ณัฐกานต์ เกตุแก้ว. (2564). ก้านไม้หอมปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Ketkaew N. (2021). Rose reed diffuser. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้จัดทำโครงการสหกิจศึกษาเรื่อง “ก้านไม้หอมปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ” มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับอากาศภายในบริเวณสถานที่ทำงานของแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ให้มีกลิ่นหอมสดชื่นมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดความกังวลและคลายเครียดภายในสถานที่ทำงานของแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล และเพื่อนำดอกกุหลาบที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อจัดทำโครงงานสำเร็จแล้ว ผู้จัดทำได้ทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อก้านไม้หอมปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ ผลความพึงพอใจรวบรวมโดยแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานในโรงแรมและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ จำนวน 30 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์เท่ากับ 4.26 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 4.31 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการใช้ดอกไม้เหลือใช้เท่ากับ 4.39 ความพึงพอใจของทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32

คำสำคัญ: กุหลาบ, ปรับอากาศ, ก้านไม้หอม


Abstract

The cooperative education project, Rose Reed Diffuser, had the objective to adjust the smell in the Human Resources Department at Millennium Hilton Bangkok hotel and to reduce anxiety and to relieve stress.

The results of satisfaction were found an online questionnaire had a sample group of 30 staffs and vistors. Considering each aspects of the results, the respondents had the satisfaction average of packaging was 4.26, the satisfaction average of product quality was 4.31, and the satisfaction average of benefits from using waste flowers was 4.39. The satisfactions of all types combine were at a prominent level with an average of 4.32.

Keywords:  rose, air refresher, reed diffuser. 


ก้านไม้หอมปรับอากาศกลิ่นกุหลาบ | Rose Reed Diffuser

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1461
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print