แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เครื่องเล่นวีดีโอไฟล์ M3U8

Last modified: August 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เครื่องเล่นวีดีโอไฟล์ M3U8
Android application M3U8 Video Player
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีรวุฒิ สุวรรณพันธ์ 5604800010
Mr.Teerawut  Suwanpan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss.Thanaporn  Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธีรวุฒิ สุวรรณพันธ์. (2561). แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เครื่องเล่นวีดีโอไฟล์ M3U8. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ดี-วันโซลูชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องเล่นวีดีโอไฟล์ M3u8 เนื่องจากเดิมยังไม่มีการใช้งานระบบคอนเฟอร์เรนท์ผ่านแอปพลิเคชัน จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานของลูกค้า โดยผู้จัดทำได้รับมอบหมายจากทางบริษัทให้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เครื่องเล่นวีดีโอไฟล์ M3U8เพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้อน URL ของวิดีโอที่ต้องการรับชม ซึ่งแอปพลิเคชนช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการรับชมไฟล์และเป็นการเพิ่มช่องทางการในการใช้งานใหม่ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ภาษา Java ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

 

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันแอนดรอยด์, วีดีโอไฟล์ M3u8, บริษัท ดี-วันโซลูชั่น


Abstract

From attending the cooperative education at D One Solution Co., Ltd., the importance of developing the M3u8 video player application has been recognized. Previously, the Company lacked the conferencing system through the application, resulting in customer’s inconvenient usage. The author was assigned by the Company to develop the M3u8 video player Android application to enable users to enter the URL of the desired video. Users are more convenient to watch the video. This is also an alternative channel for watching video in greater convenience and fast use. It can be used anywhere and anytime through the Internet. Java language was used to develop the web application.

 

Keywords:  Android application, M3u8 video file, D One Solution.

 


แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เครื่องเล่นวีดีโอไฟล์ M3U8

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 291
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print