การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio
Automated Test with Katalon Studio
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนากร เจียมเจริญ 6204800003, นายทรงพล พินิจจินดาพันธุ์ 6204800006
Mr. Thanakorn Jiamjaroen 6204800003, Mr. Songpon Phinitjindaphan 6204800006
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

ธนากร เจียมเจริญ, ทรงพล พินิจจินดาพันธุ์. (2565). การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jiamjaroen T., & Phinitjindaphan S. (2022). Automated test with Katalon Studio. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

         บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชันแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ไปจนถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และเนื่องจากทางบริษัทต้องการนำเครื่องมือใหม่ๆมาใช้ เพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า และเป็นพัฒนาความรู้ให้บุคลากรภายในบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำ ศึกษาและรายางานผลการใช้งาน Katalon Studio ในการการทำออโต้เม็ท เทส โดยการศึกษาการใช้งานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ แบบแมนนวลและสคริปต์ โดยสคริปต์จะใช้ภาษา JAVA หรือ Groovy ในการเขียนออโต้เม็ท สคริปต์ ใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า Katalon Studio มีส่วนช่วยในการหา Element และการสร้าง Action ต่างๆ ทำให้ความสะดวกในการใช้งาน ช่วยให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานได้ง่าย และรองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Jenkins, Git Excel เพิ่มประสิทธิภาพในการทำออโต้เม็ท เทส

คำสำคัญ : ดิจิทัลโซลูชัน, ออโต้เม็ท เทส, เครื่องมือ


Abstract

       G-Able Public Company Limited is a company that provides complete digital solutions, from strategic planning to system design and use, to network infrastructure. The company wants to use new tools as an alternative for customers and as a learning medium for personnel within the company, The students chose Katalon Studio, as a tool for automated testing. KatalonStudio is divided into two parts: Manual and Script. The script will use JAVA or Groovy for automated script. According to studies, Katalon Studio helps to find elements and create actions to makes it easy to see the workflow. It also supports integration with other programs such as Jenkins, Git Excel, increasing the efficiency of Automated Tests.

Keywords: digital solutions, automated test, tool


การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio |  Automated Test with Katalon Studioa 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 166
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print