ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์

Last modified: September 26, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์
Improving the Internet and Wireless Networks of Khukhan School
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐนันท์ เกียรติจินดารัตน์, 6204800017
Mr. Nattanun  Kiatjindarat,  6204800017
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

ณัฐนันท์ เกียรติจินดารัตน์. (2565). ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kiatjindarat N. (2022). Improving the internet and wireless networks of Khukhan School. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

       บริษัท เน็ทลอจิก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับมอบงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนขุขันธ์ จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำ ศึกษาและรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์ โดยทำการศึกษา ขั้นตอนการปรับปรุงตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาปัญหา การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข การวางแผนดำเนินการ วิธีการปรับปรุงและติดตั้งระบบ การทดสอบระบบและการส่งมอบงาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานของทีมทำงานต่อไป จากการศึกษาทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และเข้าใจการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายมากยิ่งขึ้นด้วย

คำสำคัญ : เครือข่ายไร้สาย, อินเทอร์เน็ต, แบนด์วิดท์


Abstract

      Netlogic Training Center Co. Ltd, has been entrusted with the task of developing and improving the Internet and wireless network systems for Khukhan School. They assigned the student to conduct a study and report on the progress of the Internet and wireless network system enhancements at Khukhan School. This study encompasses the following stages: problem identification, solution analysis, action planning, system enhancement methodologies, system testing, and project delivery. The objective is to utilize this information to enhance the future performance of the team. Through this study, the student gained a deeper understanding and knowledge of Internet and wireless network system installation.

Keywords: wireless, Internet, bandwidth


ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์ |  Improving the Internet and Wireless Networks of Khukhan School

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 139
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print