การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด
Organizing private tourism orogram to attract the target group for Brawn Travel Mart Co., Ltd. [Hong Kong Case Study]
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐิดา หน่อท้าว 5604400304, นางสาวขนิษฐา ดีประเสริฐศักดิ์ 5604400305
Miss Nuttida Northaw, Miss Kanitha Deepersertsak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร  จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐิดา หน่อท้าว และ ขนิษฐา ดีประเสริฐศักดิ์. (2560). การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีลักษณะการให้บริการ ดังนี้ นำเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดการเดินทางท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปเหมา มีบริการทางด้านแพ็คเกจทัวร์ รับจองห้องพัก ร้านอาหาร ตั๋วเครื่องบิน และบริการจัดทำวีซ่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มของคณะแพทย์ บริษัทยา ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมๆดังนั้นทางคณะผู้จัดทำ จึงได้ จัดทำโครงงานเรื่องการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ากลุ่มทัวร์แบบเป็นส่วนตัว ของบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด และเพื่อให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวของบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการความสะดวกสบาย โครงงานนี้จึงได้พัฒนาแนวทางการเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับทางบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาโปรแกรมทัวร์ ให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และทันสมัยกับเทคโนโลยีมากขึ้น

 

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัว, การเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย


Abstract

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Keywords:  000000000000000000.


วางโค๊ดdFlipแทนที่ตรงนี้

การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด / Organizing private tourism orogram to attract the target group for Brawn Travel Mart Co., Ltd. [Hong Kong Case Study]

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 311
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code