การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Last modified: February 9, 2020
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
Buying Decision for Sport Shoes of Bangkok Rubber Public Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวงศธร ลีวัฒนาพร
Mr. Wongsatorn Leewattanaporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

วงศธร ลีวัฒนาพร. (2559). การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน). (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


 

วางโค๊ดdFlipแทนที่ตรงนี้

การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) / Buying Decision for Sport Shoes of Bangkok Rubber Public Company Limited

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 72