ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค

Last modified: February 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค
Marketing factors influencing the decision to use The Mall Bangkae shopping mall
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศิธร คุรุวาณิชย์
00000000000000000000
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. วิจิตร สุพินิจ
Dr. Vijit Supinit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2017

การอ้างอิง/citation

ศศิธร คุรุวาณิชย์. (2559). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


 

Abstract

This research study Research study Marketing factors influencing the decision to use the Mall Bangkae shopping mall. The purpose of this study was to study the demographic factors affecting the decision to use The Mall Bangkae shopping mall. Also, consumer behavior was studied to determine the choice of the Mall Bangkae shopping center. The results of this research reveal the factors influencing the choice behavior of The Mall Bangkae shopping center. Also know about the problems encountered in choosing the Mall Bangkae shopping center. There were 400 users of the Mall Bangkae shopping center using Convenience Sampling. Only those who cooperated in responding to the questionnaire were selected.

Part 1 Questionnaire about personal information of consumers who come to buy goods or services from The Mall Bangkae shopping center, ie sex, age, marital status, education level, occupation, average income per month. Residential area The Looklist is an open-ended questionnaire.

Part 2: The questionnaire on service marketing factors influencing the decision to use The Mall Bangkae shopping center. This is a typo-scale question, given the level of influence. And rating scale or Rating Scale, which is a measure of interpersonal information. Part 3. Information on the
marketing mix factors that influence the decision to buy a bicycle.

It also found that. The purpose of the decision to use The Mall Bangkae In order to save money because it is easy to travel free of charge, it influences the decision to use The Mall Bangkae shopping center. And the promotion of marketing. It also found that. The purpose of the decision to use The Mall Bangkae In line with the research of Pongpong Wongsup (1997: 130), the factors that make customers satisfied with the location are convenience location. Not crowded on a clean, tidy journey of the place.


ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค / Marketing factors influencing the decision to use The Mall Bangkae shopping mall

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 199
Previous: การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
Next: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายคลังเอกสาร
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code