การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Last modified: May 25, 2022
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
Buying Decision for Sport Shoes of Bangkok Rubber Public Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวงศธร ลีวัฒนาพร
Mr. Wongsatorn Leewattanaporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง|Citation

วงศธร ลีวัฒนาพร. (2559). การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน). (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Leewattanaporn W. (2016). Buying decision for sport shoes of Bangkok Rubber Public Company Limited. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Business Administration, Siam University.


การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) / Buying Decision for Sport Shoes of Bangkok Rubber Public Company Limited

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 278
Previous: อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค
Next: ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code