ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์

Last modified: June 13, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์
Class Check-in System by using QR Code
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวบุษบา จันเจริญ 5704800041, นายอติวัชร์ อมรมงคล 5704800072
Miss Budsaba  Janjaroen  5704800041, Mr. Atiwat  Amonmongkol 5704800072
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อติวัชร์ อมรมงคล และ บุษยา จันเจริญ. (2561). ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนการสอน มีผลต่อการประเมินผลการเรียน เนื่องจากเป็นส่วนของคะแนนเก็บและมหาวิทยาลัยสยามกำหนดให้คะแนนการเข้าเรียนเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บที่มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนรวม ดังนั้นปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์ เป็นการเปลี่ยนวิธีการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนจากเดิมเป็นการขานชื่อนักศึกษาทีละคน ซึ่งใช้เวลาในการเช็คชื่อค่อนข้างนานและนักศึกษามีการยกมือแทนกัน การจัดทำรายงานต้องใช้เวลาและอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย มาเป็นการใช้รหัสคิวอาร์ ซึ่งจะทำให้ลดระยะเวลาในการเช็คชื่อเข้าเรียน สามารถจัดทำรายงานได้รวดเร็ว และข้อมูลไม่สูญหาย นักศึกษาจะทำการเช็คชื่อเข้าเรียนโดยการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ที่อาจารย์ผู้สอนทำการสร้างผ่านระบบ การเช็คชื่อเข้าเรียนแต่ละครั้งจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. เว็บแอปพลิเคชั่น สำหรับผู้ดูแลระบบและอาจารย์ และ 2. เนทีฟแอปพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Java, C#, HTML5, CSS, JavaScript เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Android Studio, Microsoft Visual Studio Code และ MySQL

คำสำคัญ: การเช็คชื่อเข้าเรียน, รหัสคิวอาร์, แอนดรอยด์


Abstract

Class check-in is a process of teaching and affecting the evaluation of learning because it is a part of the collection score and Siam University has determined that the attendance score is part of the collection score that has a ratio about 10 percent of the total score. Current, the method of class checking is to call the student’s name that takes a long time and the preparation of the report takes time and may cause errors easily. Become to use the QR code which will reduce the time, generate the report as quickly and also the data is not lost. Students will check their names by using a mobile phone to scan the QR code that the instructor has created through the system. Each checking will record to the database. The system consists of two parts: 1. Web applications which for an administrator and instructor and 2. Android native application for instructor, student, and parent. The languages used to develop the system are Java, C #, HTML5, CSS, and JavaScript. The tools used for system development are Android Studio, Microsoft Visual Studio Code and MySQL.

Keywords:  Check-in to class, QR Code, Android


ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์ | Class Check-in System by using QR Code   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 12205
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print