สบู่เจลลี่กากกาแฟ Coffee Wasted Jelly Soap

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • สบู่เจลลี่กากกาแฟ Coffee Wasted Jelly Soap
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย สบู่เจลลี่กากกาแฟ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Coffee Wasted Jelly Soap
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุวริน ศรีปาน
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว ชลธาร                ทองปุก        รหัสนักศึกษา  5704400322
นางสาว เกตน์นิภา            แสงเพ็ง       รหัสนักศึกษา  5704400323
นางสาว พรรณราย           จุลปาน         รหัสนักศึกษา  5704400325
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 185