บุหงารำไปดับกลิ่น กรณีศึกษา โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บุหงารำไปดับกลิ่น กรณีศึกษา โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ
Potpourri: The Case Study of W Bangkok Hotel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชไมพร  ยืนนาน, นางสาวปณิตา  เจริญเชาว์
Miss Chamaiporn  Yeunnan, Miss Panita Jaroenchao
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน  ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

ชไมพร  ยืนนาน และ ปณิตา  เจริญเชาว์. (2560). บุหงารำไปดับกลิ่น กรณีศึกษา โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Yeunnan C. & Jaroenchao P. (2017). Potpourri: The case study of W Bangkok Hotel. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

ปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของตู้เก็บสัมภาระพนักงาน ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับห้าดาว ตั้งอยู่ใจกลางบนย่านธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งตู้เก็บสัมภาระของพนักงานเป็นสิ่งที่ต้องดูแลความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงแรม ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นทำ บุหงารำไปดับกลิ่นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ในตู้เก็บสัมภาระของพนักงานให้กลับมาดีอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพที่สะอาดตามมาตรฐานของโรงแรม ซึ่งผู้จัดทำได้ทำบุหงารำไปดับกลิ่นโดยมีดอกไม้ดังนี้ ดอกกุหลาบ, ดอกมะลิ, ดอกบานไม่รู้โรยและใบเตยซึ่งเป็นของเสียที่ทางโรงแรมทิ้งอยู่บ่อยครั้ง

ซึ่งได้ทำการทดลองจำนวน 2 ครั้ง และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลส่วนใหญ่พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในผลการทดลองครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 และผลิตภัณฑ์นี้มีกลิ่นหอมสามารถใช้ได้นาน 15 วันต่อครั้ง โดยมีต้นทุนชิ้นละ 12บาท โดยโรงแรมได้พิจารณาโครงงานนี้   เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดในอนาคต

คำสำคัญ: โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ, บุหงารำไปดับกลิ่น


Abstract

A bad smell from employee’s locker is a big problem for W hotel Bangkok, which is a 5-star hotel and located on the center of the business district in Bangkok. We started a project to solve the problem and keep employee’s locker clean. Pourpurri is a mixture of different flowers which included Rose, Jasmine, Globe Amaranth and Pandanus leaf.

We tried out 2 variations in a period and used personal in-depth interview to learn the results of this test. The results found that the second test was more satisfied than the first test. This product has a good scent that lasted for 15 days and production cost was only 12 Bath. The hotel considered this product to be one of the cleaning product in the future.

Keywords:  W Bangkok Hotel, Potpourri.


บุหงารำไปดับกลิ่น กรณีศึกษา โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ|Potpourri: The Case Study of W Bangkok Hotel

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 125
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print