การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIM)มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIM)มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย
Comparison of Two-Dimensional Drawing Programs and Building Information Modeling (BIM) for Retail Store Construction Drawings in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายคฑาวุฒิ ลิ้มพงษธร
Mr. Katawut Limphongsathorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล, ผศ. ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
Dr.Thakonlaphat Jenjiwattanakul, Asst. Prof. Dr. Rathavoot Roothankun
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

คฑาวุฒิ ลิ้มพงษธร. (2560). การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIM)มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

This thesis is a comparative study of the use of two-dimensional drawing programs and Building Information Modeling (BIM) method for Retail Store Construction Drawings in Thailand. The purpose of this study was to compare the level of opinions and the factors that significantly influenced the construction drawings from both methods.

Use a method of collecting information from people who are related to the construction model of a private company. The statistics used were descriptive statistics such as frequency , percentage , mean , mode , standard deviation and inferential statistics. Configure 95% confidence by using statistics to test the difference in mean by t-test.

The study found that most respondents benefited from drawing construction model by Building Information Model (BIM) instead of traditional two-dimensional programming methods in terms of quality and accuracy. Reduce the duplication of work agencies more effectively. Reduce errors / detect conflicts of construction before pre-construction. Help to understand the construction work better. Helps to estimate the cost and building materials better. Use a less of time to drawing construction model and use to be a communication tool for presentation 3D construction with other agencies that not related to the construction work such as purchasing department , owner of the building. So BIM is an alternative to current construction drawing that help to enhance the quality of construction drawing in Thailand’s retail stores in the future.

 


การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIM)มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย / Comparison of Two-Dimensional Drawing Programs and Building Information Modeling (BIM) for Retail Store Construction Drawings in Thailand

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 254
Previous: การปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบรถไฟฟ้าด้วยการบำรุงรักษา
Next: การปรับปรุงขั้นตอนการการออกใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด