การปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

Last modified: November 29, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
An Improvement on the Building License Issuance Case study: Naiklongbangplagod Subdistrict Administrative Organization
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชัชชล เกียรติสิริสกุล
Mr. Chachchon Kiatsirisakun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
Asst. Prof. Dr. Chalermkiat Wongvannichtawee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

ชัชชล เกียรติสิริสกุล. (2560). การปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Kiatsirisakun C. (2017). An improvement on the building license issuance case study: Naiklongbangplagod subdistrict administrative organization. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


Abstract

Construction/Modification/Memolition License issuance by Naiklongbang-plagod Subdistrict Administrative Organization to the public within the period provided for up to 30 days. This study aims to propose ways to reduce the time for issuing the license.

In this study, the guiding principles of work study to analyze the cause of the problem and formulate guidelines to regulate the service to meet the requirements of the people And reduce the steps and time for the public service.

The results showed that it can reduce the time to issue license to people down to only 14 days. For satisfaction result, there are three aspects: public servicer (3.59), service process (3.35) and infrastructure (3.43). All is in good satisfaction score.


การปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด|An Improvement on the Building License Issuance Case study: Naiklongbangplagod Subdistrict Administrative Organization

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 145
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles