จัดทำ Book stand สำหรับโปรโมทหนังสือใหม่สำหรับส่งร้านหนังสือทั่วประเทศ บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด

Last modified: June 15, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
โครงการจัดทำ Book stand สำหรับโปรโมทหนังสือใหม่สำหรับส่งร้านหนังสือทั่วประเทศ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด
Create a Book stand to promote new books for delivery to bookstores nationwide for Booktime Co. Ltd.
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายอติวิชญ์ ศรีมรกต
Mr. Atiwit Srimoragot
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Dr. Vichet Saengduangdee
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     โครงงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำBook standสำหรับโปรโมทหนังสือใหม่ เพื่อส่งไปร้านหนังสือทั่วประเทศ ของฝ่ายการตลาด ของบริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด โดยนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลที่ได้รับจากการจัดทำโครงงานคือ สามารถจัดทำสื่อสำหรับโปรโมทหนังสือใหม่ เพื่อส่งไปร้านหนังสือทั่วประเทศ ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ ภายในบริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด ได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและได้พัฒนาทักษะปฏิบัติงานตามสภาพจริง โดยได้บูรณาการองค์ความรู้จากการศึกษาเข้ากบการทำงานในสถานประกอบการ องค์ความรู้จากการศึกษาเข้ากับการทำงานในสถานประกอบการ

คำสำคัญ: การออกแบบ,สื่อโฆษณา,ออนไลน์


Abstract

     This project Created with the objective of creating a book stand for promoting new books to send to bookstores across the country of the marketing department of Book Time Company Limited by using techniques for using Adobe Photoshop and Adobe Illustrator to get the most benefit.The results obtained from the preparation of the project are Can create media for promoting new books to send to bookstores across the country The goals that were set from the beginning were achieved.Throughout the period of 16 weeks with Booktime Company Limited, professional skills were developed according to actual conditions by integrating knowledge from education into working in the workplace.

คำสำคัญ: design, advertising media, online


ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Dr. Vichet Saengduangdee, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 40
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code