ออกแบบแอนิเมชันรูปแบบหุ่นเงา เรื่องกรรมตามติด

Last modified: June 18, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
ออกแบบแอนิเมชันรูปแบบหุ่นเงา เรื่องกรรมตามติด
Designing Narrative Shadow Puppet Animation
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ชมพูนุท ศรีปัดถา
Chomphunut Sripadtha
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์ปัญจเวช บุญรอด – Mr. Panjawetch Boonroad
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2566 (2023)

บทคัดย่อ

ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแอนิเมชันรูปแบบหุ่นเงา เรื่องกรรมตามติด โดยนำเสนอโครงงานในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ ทำให้ผู้รับชมตระหนักถึงบาปกรรมและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินภาคนิพนธ์และพัฒนาดังนี้ ศึกษาปัญหา รวบรวมข้อมูลแนวทางในการแก้ปัญหา วางแผนแนวทางของงานทั้งหมด โดยการวาด Storyboard เพื่อออกแบบแอนิเมชันรูปแบบกรรมตามติด พัฒนาแอนิเมชัน ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขแอนิเมชัน โดยใช้โปรแกรม Procreate ในการวาดรูปตัวละครและฉาก ใช้โปรแกรม Adobe After Effect 2023 ในการเคลื่อนไหวตัวละคร และใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 2023 ในการตัดต่อวิดีโอใส่เสียงและเอฟเฟคต่าง ๆ สื่อการนำเสนอประโยชน์ของแอนิเมชันรูปแบบหุ่นเงา เรื่องกรรมตามติด ออกแบบเพื่อพัฒนางานแอนิเมชัน เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมในการกระทำความผิด

คำสำคัญ: แอนิเมชัน,ออกแบบ,หุ่นเงา


Abstract

The objective of this project was to develop a multimedia animation in the form of shadow puppetry, presenting a narrative about sins. It aimed to raise awareness and instill fear of wrongful actions. The steps involved in conducting the research and its development were as follows: 1) study the problem; 2) collect data and information on problem-solving approaches; 3) plan the overall direction by creating a storyboard to design the shadow puppetry animation; 4) develop the animation; 5) test and improve it using Procreate software for character and scene design, utilizing Adobe After Effects 2023 for character animation and Adobe Premiere Pro 2023 for video editing, sound integration, and various effects. The project aimed to present the benefits of shadow puppetry animation, designed as a means to learn about the rules of morality and the consequences of committing sins.

Keywords: animation, design, shadow puppet


อาจารย์ปัญจเวช บุญรอด – Mr. Panjawetch Boonroad, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2/2566 (2023)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 16
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code