การทำวิดิโอ มาสคอต 2D รับสมัครพนักงานใหม่

Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การทำวิดิโอ มาสคอต 2D รับสมัครพนักงานใหม่
The Creation of a 2D Mascot Video for Recruiting New Employees
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นาย เจตรินทร์ รุจิชัยพิมล
Mr. Jatarin Rujichaipimol
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Predakorn
ชื่อปริญญา –
Degree:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
คณะวิชา –
Faculty:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ที่ขาดแคลน ของบริษัท Show&Idol จำกัด โดยนำเทคนิคการออกแบบการทำแอนิเมชันขยับ และการตัดต่อมาใช้ในการพัฒนาทำคลิปวิดิโอ ผลที่ได้รับจากการจัดทำโครงงานคือ มีพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งที่ขาดแคลนของบริษัท เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: การออกแบบ, การทำแอนิเมชันขยับ, การตัดต่อ


Abstract

This project was created with the aim of assisting in the recruitment of employees for 3 vacant positions at Show & Idol Limited. Company it utilized animation design and editing techniques to develop video clips derived from the project, resulting in an increased number of employees in the company’s understaffed positions to enhance work efficiency.

คำสำคัญ: design, animation, editing


อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Predakorn, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 9
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code