การออกแบบและสร้างระบบควบคุม 16 วาล์วแก๊สตรวจจับแก๊สรั่วผ่านระบบไร้สายโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: August 28, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างระบบควบคุม 16 วาล์วแก๊สตรวจจับแก๊สรั่วผ่านระบบไร้สายโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Research Article: Design and Construction of 16 Gas Valves Controlled System Detected Leakage Gas via WiFi by Microcontrollers
ผู้เขียน/Author: สันติสุข สว่างกล้า  และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร 
Email: santisuk@siam.edu, vyapote.sup@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Electrical, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (Electrical Engineering Network 2020: EENET2020) ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

การอ้างอิง/citation

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2563). การออกแบบและสร้างระบบควบคุม 16 วาล์วแก๊สตรวจจับแก๊สรั่วผ่านระบบไร้สายโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่  12 (Electrical Engineering Network: EENET 2020) (หน้า IN-01). กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างระบบควบคุม 16 วาล์วแก๊สตรวจจับแก๊สรั่วผ่านระบบไร้สายโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยระบบนี้ใช้ตัวตรวจจับแก๊สรั่วจำนวน 16 ตัว ป้อนสัญญาณให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวลูกทั้ง 16 ตัวเพื่อส่งสัญญาณผ่านระบบไร้สายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวแม่ไปควบคุมการเปิด/ปิดวาล์วแก๊สทั้ง 16 ตัว นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดการเปิด/ปิดวาล์วแก๊สทั้ง 16 ตัวได้ โดยการป้อนค่าทางคีย์แพด แสดงผลที่จอแสดงผลแบบผลึกเหลว การทำงานทั้งหมดถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุม 16 วาล์วแก๊สตรวจจับแก๊สรั่วผ่านระบบไร้สายที่นำเสนอได้ถูกสร้างขึ้นและทำการทดสอบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่น่าพอใจของระบบควบคุมนี้

คำสำคัญ: ระบบควบคุม 16 วาล์วแก๊ส, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ตัวตรวจจับแก๊สรั่ว


ABSTRACT

This article presents the design and construction of 16 gas valves controlled system detected leakage gas via WiFi by microcontrollers. The system used 16 leakage gas detectors for input to 16 slave microcontrollers and sent the signal via WiFi to 16 master microcontrollers for on/off controlling of 16 gas valves. In addition the system can set on/off controlling of 16 gas valves by a keypad and displayed by a LCD. All operations are controlled by microcontrollers. The 16 gas valves controlled system detected leakage gas via WiFi is constructed and tested and its performance is demonstrated to be satisfactory.

Keywords:  16 Gas Valves Controlled System, Microcontrollers, Leakage Gas Detectors.


 การออกแบบและสร้างระบบควบคุม 16 วาล์วแก๊สตรวจจับแก๊สรั่วผ่านระบบไร้สายโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ | Design and Construction of 16 Gas Valves Controlled System Detected Leakage Gas via WiFi by Microcontrollers

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 295
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print