ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

Last modified: August 28, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด
Research Article: An automated System for Reporting Temperature and Water Flow Rate in Machines via Web Application Case Study: S.K. Polymer Co., Ltd.
ผู้เขียน/Author: นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ยงยุทธ นาราษฎร์
Email: nalinrat.wit@siam.edu, suthep.thu@siam.edu, pakit.suw@siam.edu, wipavan.nar@siam.edu, yongyuth.nar@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Electrical, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (Electrical Engineering Network 2020: EENET2020) ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายกการอ้างอิง/citation

การอ้างอิง/citation

นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ยงยุทธ นาราษฎร์. (2563). ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่  12 (Electrical Engineering Network: EENET 2020) (หน้า GN-07). กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอระบบอัตโนมัติในการรายงานอุณหภูมิ และอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการสะสมความร้อนมากจนเกินไปภายในห้องผสมผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชันของระบบ เพื่อให้ผู้ควบคุมเครื่องจักรสามารถทราบค่าอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรของห้องผสมผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนตามช่วงเ วลาที่ต้องการได้ โดยใช้เวลาตรวจสอบน้อยกว่าระบบงานเดิมที่ใช้คนตรวจสอบ จากผลการทดสอบกรณีศึกษาที่บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด พบว่าผู้ควบคุมสามารถดูค่าอุณหภูมิและอัตราการไหลเข้าและออกของน้ำที่รับค่าข้อมูลมาจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

คำสำคัญ: เครื่องจักร, อุณหภูมิของน้ำ, อัตราการไหลของน้ำ


ABSTRACT

This paper presents an automated system for reporting temperature and water flow rate in machines via web application which created to prevent damage from excessive heat accumulation in the mixing chamber. The system was sent the temperature and water flow rate from developed microcontroller board to display on web application of the system. The operator can be monitored the status of temperature and water flow rate through a computer or smart phone at the desiredtime. Therefore, the operator takes less time to inspect than walking inspection previously. The results of the case study at SK Polymer Co., Ltd., it was found that users can access to monitor the temperature and water flow rate which received from sensors in the system via web application.

Keywords:  machine, water temperature, water flow rate.


ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร์ จำกัด | An automated System for Reporting Temperature and Water Flow Rate in Machines via Web Application Case Study: S.K. Polymer Co., Ltd.

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 292
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print