การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Research Article: Design and construction of automatic medicine vending machine controlled by microcontroller
ผู้เขียน/Author: ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร, สันติสุข สว่างกล้า | Asst. Prof.Vyapote Supabowomsathian, Santisuk Swagkla
Email: santisuk_06@hotmail.com, vyapote.sup@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Electrical Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (EENET 2019) วันที่ 15-17 พฤษภาคม 62 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารอ้างอิง/Citation

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2562). การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11EENET 2019 (391-394). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ตัวตรวจจับการหยอดเหรียญ 10 บาทไปสั่งการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เริ่มการจำหน่าย โดยรับการเลือกชนิดของยาทั้ง 8 จากสวิตช์เลือก แล้วจึงไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงเพื่อจำหน่ายกล่องบรรจุยาตามที่เลือก โดยมีหลอดไฟแสดงการหมดของกล่องบรรจุยาซึ่งใช้ตัวตรวจจับแบบอินฟราเรด ตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นำเสนอได้ถูกสร้างขึ้นและทำการทดสอบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่น่าพอใจของเครื่องนี้

คำสำคัญ: ตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติ, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ตัวตรวจจับแบบอินฟราเรด


ABSTRACT

This article presents the design and construction of automatic medicine vending machine controlled by microcontroller. Using the 10 baht coin detector for input to microcontroller to start selling. One selection from 8 medicines is selected by a switch. Then the microcontroller controlled DC motor for release the selection medicine box. The pilot lamps are used for display medicine boxes less that detect by infrared sensors. This proposed machine is constructed and tested and its performance is demonstrated to be satisfactory.

Keywords:  Automatic Medicine Vending Machine, Microcontroller, Infrared Sensors.


การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์|Design and construction of automatic medicine vending machine controlled by microcontroller

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 936
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print