Tags: รายงานการประชุมวิชาการ 2562
ระบบการคำนวณเบี้ยเลี้ยงกระจายสินค้า

ศรัญธร มั่งมี, นิตยา เกิดแย้ม, ปุณญภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษี และ เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์. (2562). ระบบการคำนวณเบี้ยเลี้ยงกระจายสินค้า ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9 (หน้า 256-264). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลยานพาหนะกระจายสินค้าด้วยรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อลดการใช้กระดาษ

นิตยา เกิดแย้ม, ศรัญธร มั่งมี, ปุณญภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษี และ เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์. (2562). การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลยานพาหนะกระจายสินค้าด้วยรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อลดการใช้กระดาษ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9 (หน้า…). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการประมวลสถานะการผลิตอย่างย่อ

ตะวัน ภูรัต และ กาญจนา ศิลาวราเวทย์. (2563). การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการประมวลสถานะการผลิตอย่างย่อ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๑๒ (ECTI-CARD 2020) (หน้า 62-66). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI).

ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

กาญจนา ศิลาวราเวทย์ และ ตะวัน ภูรัต. (2563). ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๑๒ (หน้า ๓๒-๓๖). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI).

ผลของโซเดียมคลอไรด์และซูโครสต่อการเกิดโฟมและการเกิดอิมัลชันของโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ

อารีรัตน์ หนูวัฒนา ธนาภรณ์ วงศ์สาแก้ว ขวัญฤทัย กิ่วไธสง และ จิรนาถ บุญคง. (2562). ผลของโซเดียมคลอไรด์และซูโครสต่อการเกิดโฟมและการเกิดอิมัลชันของโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 98-106). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย

คณิต ทองพิสิฐสมบัติ และ ศตายุ สุวรรณะโสภณ. (2562). การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 853-859). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

อิทธิผลของสารละลายเกลือแคลเซียมและเทคนิคซูวีดต่อคุณลักษณะของแครอทพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา

ณัฏฐิกา ศิลาลาย, ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ, สุปรียา พรประไพ และ กันติกา เจิมกระแจะ. (2561). อิทธิผลของสารละลายเกลือแคลเซียมและเทคนิคซูวีดต่อคุณลักษณะของแครอทพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 178-189). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำพริกไทยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

นิศารัตน์ สุขาบูรณ์ จิตตรานนท์ เสือโต และ อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์. (2562). การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้าพริกไทยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 142-149). อาคารพิฆเนศ ที่: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การใช้เพคตินจากเปลือกมะกรูดเป็นสารให้ความคงตัวในการผลิตไอศกรีมจากน้ำมะกรูด

ทิพย์ธิดา หนูทรัพย์, ภัสราภรณ์ ขาวพุ่ม, อมรรัตน์ จันทร์แม้น และปิยนุสร์ น้อยด้วง. (2562). การใช้เพคตินจากเปลือกมะกรูดเป็นสารให้ความคงตัวในการผลิตไอศกรีมจากน้ำมะกรูด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 163-171). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์

จรรยา แหยมเจริญ และ พัฒบดินทร์ ตั้งสัจจะธรรม. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (หน้า 1646-1658). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

วีนา โชติช่วง, ชิติพัทธ์ ปานเกษม และ วิจิตรา สายแสง. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 “บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” (หน้า 1637-1645). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

แอปพลิเคชันค้นหาร้านกาแฟ ร้านไหนดี

เอก บำรุงศรี, วิชัยยันร์ ศรีอัดฮาด และ ชัชวาลย์ โมกขะรัตน์. (2562). แอปพลิเคชันค้นหาร้านกาแฟ ร้านไหนดี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 “บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” (หน้า 1382-1391). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและการเบิกเงินของแรงงานในงานประมงทะเล กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, อภิษฐา สุนทรธงชัย และ แพรพลอย ทิมประเสริฐ. (2562). การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและการเบิกเงินของแรงงานในงานประมงทะเล กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 “บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ”. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, ยงยุทธ นาราษฎร์, พกิจ สุวัตถิ์ และ นลินรัตน์ วิศวกิตติ. (2562). การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 (หน้า 51-60). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลบางบัวทอง

พุทธวรรณ ชูเชิด, พิไลพรรณ แก้วแก่นตา และ พิมพ์ลภัส บัวครื้น. (2562). ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลบางบัวทอง. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health” (หน้า…). กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล.

การพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ตามโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

พิทักษ์พงษ์ บุญประสม, สามารถ ใจซื่อ และ สราวุฎฐ์ วรสุมันต์. (2562). การพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ตามโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุม International and National Conference on Engineering Education ครั้งที่ 17 (หน้า 110-122). นครปฐม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านสหกิจศึกษา: กรณีศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซี

ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2562). การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านสหกิจศึกษา กรณีศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซี. ใน รายงานการประชุม การประชุม International and National Conference on Engineering Education ครั้งที่ 17 (หน้า 89-100). นครปฐม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์สามเฟสแบบอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2562). การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์สามเฟสแบบอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11: EENET 2019 (419-422). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2562). การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11: EENET 2019 (391-394). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ระบบตรวจจำแนกสินค้าอัจฉริยะโดยการใช้วิธีถ่ายโอนการเรียนรู้แบบ YOLO

ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล, สกุลรัตน์ ชิตกร, ศิวะพร มหัคพิเชียร และ ทัศนัย พลอยสุวรรณ. (2562). ระบบตรวจจำแนกสินค้าอัจฉริยะโดยการใช้วิธีถ่ายโอนการเรียนรู้แบบ YOLO . ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11: EENET 2019 (315-318). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสวัสดิการอาหาร

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับสวัสดิการอาหารโดยบูรณาการร่วมกับบัตรพนักงานอาร์เอฟไอดีชนิดความถี่ต่ำกับระบบสมองกลฝังตัว