การออกแบบและสร้างเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

Last modified: January 4, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
Research Article: Design and Construction of Solar Aerator Water Turbines
ผู้เขียน|Author: จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว, สุทธิเกียรติ ชลลาภ, สุดาพร อร่ามรุณ และประสิทธิ์ ภูสมมา | Jrukkrit Chankiew, Suthikeart Chollalarp, Sudaporn Aramroon, Prasit Phoosomma
Email: jrukkrit@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Electrical, Faculty of Engineering,Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 | The 15th Electrical Engineering Network 2023: EENET สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand), เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 – 3 พฤษภาคม 2566

การอ้างอิง|Citation

จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว, สุทธิเกียรติ ชลลาภ, สุดาพร อร่ามรุณ และประสิทธิ์ ภูสมมา. (2566). การออกแบบและสร้างเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (หน้า 714-717). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

Chankiew J., Chollalarp S., Aramroon S., & Phoosomma P. (2023). Design and construction of solar aerator water turbines. In The 15th Electrical Engineering Network (EENET 2023) (pp.714-717). IEEE PES – Thailand, EENET.


บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ เครื่องกังหันน้ำฯ ที่นำเสนอใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์พิกัดแรงดันไฟฟ้า 18.8 โวลต์ กำลังไฟฟ้า 170 วัตต์ จำนวน 2 แผง เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงประเภทไร้แปรงถ่านขนาด 350 วัตต์เป็นตัวต้นกำลังทางกล และส่งกำลังทางกลด้วยโซ่เพื่อหมุนขับใบกังหันน้ำแบบ 8 แฉกจำนวน 4 ชุด อุปกรณ์ทั้งหมดถูกติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง จำนวน 3 ใบ รับน้ำหนักได้สูงสุด 180 กิโลกรัม ผลการทดสอบการทำงาน พบว่า เครื่องกังหันน้ำฯ ที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ความเร็วรอบของใบกังหันน้ำสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอัตโนมัติตามพลังงานไฟฟ้าที่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ ระดับออกซิเจนละลายน้ำมีปริมาณที่สูงขึ้น และทุ่นลอยน้ำมีระยะการกินน้ำลึกเพียงพอต่อการทำงานอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยสูงต่อการลอยตัว

คำสำคัญ: แผงพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องกังหันน้ำเติมอากาศ, ออกซิเจนละลายน้ำ


ABSTRACT

     This research aims to desing and build a solar aerator water turbine that can control the motor speed to suit the electrical power produced. Water turbine presented uses 2 solar panels, rated voltage 18.8 volts, power 170 watts. Solar panels are the source of electrical energy. It uses a 350 watt brushless DC motor as the mechanical power source and transmits mechanical power by a rotating chain to drive four 8-point turbine blades. The whole set is mounted on three high-density polyethylene buoys with a maximum weight of 180 kg. The results of the test showed that the water turbine can work very well. The rotational speed of the water turbine can be adjusted automatically according to the electrical power generated by the solar panel. Dissolved oxygen levels are higher. The buoyancy has a sufficient depth of draft for proper functioning and has high safety to float.

Keywords:  solar panel, aerator, dissolved oxygen.


การออกแบบและสร้างเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์|Design and Construction of Solar Aerator Water Turbines

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 249
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print