การตรวจสอบระดับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยปัญญาประดิษฐ์

Last modified: January 4, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การตรวจสอบระดับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยปัญญาประดิษฐ์
Research Article: Coffee Roasting Level by Artificial Intelligence
ผู้เขียน|Author: สุเทพ ทัพธวัช, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และวิภาวัลย์ นาคทรัพย์ | Suthep Thupthawash, Nalinrat Wissawakitti, Norranut Saguansakdiyotin, Pakit Suwat, Yongyuth Naras, Wipavan Narksarp
Email: wipavan.nar@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Electrical, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 | The 15th Electrical Engineering Network 2023: EENET สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand), เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 – 3 พฤษภาคม 2566

การอ้างอิง|Citation

สุเทพ ทัพธวัช, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และวิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2566). การตรวจสอบระดับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยปัญญาประดิษฐ์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (หน้า 550-553 ). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน .

Thupthawash S., Wissawakitti N., Saguansakdiyotin N., Suwat P., Naras Y., & Narksarp W. (2023). Coffee roasting level by artificial intelligence. In The 15th Electrical Engineering Network (EENET 2023). IEEE PES – Thailand, EENET.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการตรวจจับระดับการคั่วเมล็ดกาแฟที่ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ ในการตรวจสอบระดับความสุกของเมล็ดกาแฟ ซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมจากเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟที่ออกแบบโดยดัดแปลงจากเตาอบไฟฟ้าเชื่อมต่อกับ Arduino UNO R3 และกล้องถ่ายรูป โดยที่กล้องที่ใช้นั้น มีไว้เพื่อตรวจจับความสุกของเมล็ดกาแฟโดยใช้ภาษาไพทอน และตั้งระดับการคั่วไว้ 3 ระดับ ที่สามารถเลือกได้โดยใช้สวิตช์ปุ่มกด ได้แก่ คั่วอ่อน คั่วกลางและคั่วเข้ม ทันทีที่เครื่องคั่วทำงานกล้องจะเริ่มตรวจจับสีของเมล็ดกาแฟ เมื่อถึงระดับสุกที่ต้องการแล้วเครื่องจะหยุดทำงาน จากผลทดสอบการคั่วกาแฟโดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์พบว่า การคั่วเม็ดกาแฟทั้งสามระดับมีความความเที่ยงตรงมากกว่า 90%

คำสำคัญ: ระดับการคั่วเมล็ดกาแฟ, ภาษาไพทอน, ปัญญาประดิษฐ์ 


ABSTRACT

This paper presents coffee roasting levels detection that uses artificial intelligence to check the ripeness stages. It was further developed by taking a pre-designed coffee roaster that was originally converted from an electric oven and connecting it to an Arduino UNO R3 and a camera. The camera is used to detect the ripeness stage of the coffee beans using a python program. The machine has three roasting levels that can be selected using push-button switches: light, medium, and dark. As soon as the roaster is operated, the camera begins to detect the color of the coffee beans. Once the required ripeness stage is reached, the machine will be turned off. Those three levels of coffee roasting were shown to be more than 90% accurate based on the results of the test with artificial intelligence techniques.

Keywords:  coffee roasting levels, Python, artificial intelligence.


Coffee Roasting Level by Artificial Intelligence 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 139
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print