โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับแบรนด์ PREZIOSO

Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับแบรนด์ PREZIOSO
Designing the brand identity for Prezioso jewelry store
ชื่อผู้เขียน –
Author:
กัลยกร เกื้อเสนาะ
Kanyakorn Kuasanor
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร – Miss Monruedee Mitcharroenthavorn
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2565 (2022)

บทคัดย่อ

รายงานวิจัยเรื่องโครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับแบรนด์ PREZIOSO มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบอัตลักษณ์ที่สื่อถึงแบรนด์เครื่องประดับโดยได้ทำการออกแบบตราสัญลักษณ์ สี อัตลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่เครื่องประดับ โดยเลือกใช้สีทัวร์มาลีนของแบรนด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้มีความสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดีขึ้น และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านความเครียดและความกังวล อัตลักษณ์ออกแบบโดยใช้รูปทรงของเพชรเกสร ซึ่งเป็นเพชรที่มีชื่อเสียงและนิยมใช้ในการทำเครื่องประดับ แสดงถึงความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเพชรเกสรจากนั้นลดทอนเพื่อให้เกิดการจดจำได้ง่ายบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์นอกจากนี้ยังสร้างสื่อทั้งภาพนิ่งคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารไปยังลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การออกแบบอัตลักษณ์,บรรจุภัณฑ์,เครื่องประดับ


Abstract

This research report on the design of the PREZIOSO brand had the objective of designing an identity that communicates the brand’s jewelry. This was done by designing a logo, color scheme, and packaging for the jewelry. The brand chose to use the tourmaline color, which helps users improve their physical and mental health and strengthens their ability to resist stress and anxiety. The design identity used the shape of a diamond, which is a well-known and a popular gemstone for jewelry. This represents the beauty and uniqueness of the diamond, which is then simplified for easy memorization. The packaging communicates the brand identity, and static images and video clips were also created for online promotion to reach customers and target groups, which helps improve brand recognition.

คำสำคัญ: design identity, packaging, jewelry


อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร – Miss Monruedee Mitcharroenthavorn, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code