การตกแต่งภาพ Jewelry ของบริษัท Art-I

Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การตกแต่งภาพ Jewelry ของบริษัท Art-I
Jewelry Decoration of Art-I Co.,Ltd.
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายณัชพล พูลพุฒ, Mr. Nutchapon Poonput
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Predakorn
ชื่อปริญญา –
Degree:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

     สหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ซึ่งทำ ให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ถึงขั้น ตอน การตกแต่งและตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำกราฟิก โดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการทำกราฟิก และจัดตำแหน่งองค์ประกอบของกราฟิก ซึ่งผู้จัดทำได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เช่นทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดต่อภาพ และทฤษฎีปรับโทนสี เป็นต้น เพื่อสามารถนำทฤษฎีดังกล่าวไปใช้ในการผลิตงานได้จริงผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตำแหน่ง กราฟิกโดยศึกษาผลงานจากการลองผิดลองถูก และ คำแนะนำจากพี่เลี้ยง เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะของรายการ ก่อนที่จะปฏิบัติงานด้านกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการ ออกแบบ การจัดวาง ซึ่งเมื่อผลิตเสร็จสิ้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก หัวหน้าฝ่ายกราฟิก และได้นำข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

คำสำคัญ: โปรแกรม Adobe Photoshop, กราฟิก


Abstract

     This report is a part of the study program. The report of undergraduate program of 2017 which enables student to learn more creativity and of editing pictures using Adobe Photoshop program. The purpose of the study is to learn how to make use of Adobe Photoshop to make graphics and align the elements of graphics. Researcher has studied the concepts and theories of images editing and color adjustment so that these theories can be used in real production.Researcher is assigned to a position of graphic designer who did trial and error of mentor suggestion in order to understand nature of work before starting graphic design using Adobe Photoshop. Researcher could learn about layout design which must be checked by Head of graphic before the final process of production.

Keywords: Adobe Photoshop, graphic


5806400018-ณัชพล พูลพุฒ-Nutchapon Poonput อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Predakorn, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 3/2563 (2023)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code