การออกแบบตู้เคาน์เตอร์ประเภทถอดประกอบได้และสิ่งพิมพ์เพื่อการค้าและการพาณิชย์

Last modified: July 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบตู้เคาน์เตอร์ประเภทถอดประกอบได้ และสิ่งพิมพ์เพื่อการค้าและการพาณิชย์
A Detachable Countertop Design and Publication for Trade and Commerce
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ยุทธศาสตร์ อาจหาญ
Youtthasart Arjhan
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์ปัญจเวช บุญรอด – Mr. Panjawetch Boonroad
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

     โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรในการปฏิบัติงานโครงการ สหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงตามสาขาวิชาที่ตนได้ศึกษาควบคู่กันไปและนักศึกษาสามารถนำเอาทฤษฎีต่างๆที่ได้เรียนนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานจริง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงการนำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด มาออกแบบตู้เคาน์เตอร์แบบถอดประกอบได้และสิ่งพิมพ์เพื่อการค้าและการพาณิชย์ให้กับทางบริษัทโดยการจัดทำตู้เคาน์เตอร์แบบถอดประกอบได้ และสิ่งพิมพ์เพื่อการค้านั้นให้เป็นสื่อในการโฆษณาและสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆซึ่งการออกแบบทั้งหมดได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีวิธีการออกแบบสิ่งพิมพ์และการออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดโดยใช้ต่างๆซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบดังนี้โปรแกรม Adobe Illustrator Adobe Photoshop ประกอบกับการสร้างงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่คอยให้คำแนะนำเทคนิคด้านต่างๆในการออกแบบเว็บไซต์ของ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

คำสำคัญ: คีออส, ตู้เคาน์เตอร์, สินค้า


Abstract

     This project had the objective of obtaining knowledge from real work experience in a the field of study. The students learned to apply the theories from class and apply them to suit the situation. These were a good opportunities for the student to work under the supervision of staff and advisors as well as applying knowledge and skills. The new responsibilities at Talent Technology Co., Ltd. included to design detachable countertops and commercial publications for the company. It was a medium for advertising and creating a brand identity. The design were combined with concept, theory, method, design, publication and brand identity by using various software to help, Adobe Illustrator and Adobe Photoshop.

คำสำคัญ: kiosk, countertop, product information


อาจารย์ปัญจเวช บุญรอด – Mr. Panjawetch Boonroad, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 1/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 11
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code