การออกเเบบเเละพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสินเชื่อ

Last modified: July 2, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกเเบบเเละพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสินเชื่อ
The Design and Develop of a Loan Information Management System
ชื่อผู้เขียน –
Author:
พัฒน์ชนก ล้วนวิจิตร์, มัลลิตา เนียมแตง
Phatchanok Luanwichit, Manlita Niamtaeng
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี – Mr. Eak Bamrungsi
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – Bachelor of Science Program in Computer Science
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science)
คณะวิชา –
Faculty:
วิทยาศาสตร์ (Science)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2566 (2023)

บทคัดย่อ

     ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท ผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย มีการจัดเก็บข้อมูลสินเชื่อไว้ในรูปแบบไฟล์ Excel ทำให้เกิดปัญหาในการค้นหาและจัดการข้อมูลสินเชื่อจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการออกเเบบเเละพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสินเชื่อ สำหรับธนาคารออมสิน สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาการค้นหาและจัดการข้อมูลสินเชื่อโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยใช้ Visual Studio Code, Django เป็นโปรแกรมพัฒนาเว็บ เขียนชุดคำสั่ง ด้วยภาษา Python, HTML รวมไปถึงใช้ Bootstrap Framework ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม phpMyAdmin ผ่านโปรเเกรมเเบราว์เซอร์ จากการพัฒนาระบบสามารถช่วยในการค้นหาและจัดการข้อมูลสินเชื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

คำสำคัญ: สินเชื่อ, ค้นหา, ธนาคารออมสิน


Abstract

The Government Savings Bank is a bank for retail customers, focusing on providing loans for rural development and small entrepreneurs. Various forms of loans and types of retail deposits are offered. Loan information is stored in Excel files, which caused problems with search and managing large amounts of loan data. Therefore, the student designed and developed a loan information management system for the Government Savings Bank’s Setthakit-Village branch to solve the issues with search and managing loan data by incorporating digital technology. Visual Studio Code and Django were used for web development, scripts were written in Python and HTML, and Bootstrap framework was used for user interface design. Database management was handled with phpMyAdmin through a web browser. The developed system significantly improved the convenience and speed of search and managing loan data.

คำสำคัญ: Government Savings Bank, loan, search


อาจารย์เอก บำรุงศรี – Mr. Eak Bamrungsi, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science), วิทยาศาสตร์ (Science), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – Bachelor of Science Program in Computer Science, 2/2566 (2023)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 15
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code