การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Development of the organization system for the effectiveness of Special education center Under the Office of Special Education Bureau
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนนท์ วีรธนนท์
Mr.Thanon Veerathanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด, ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
Assoc.Prof.BoonmeeNenyod, Ed.D., SomsakDonprasit, Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Leadership and Innovation in Educational Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

ธนนท์ วีรธนนท์. (2559). การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

The purpose of this study were to analyzed factors affecting the effectiveness of special education center, and to develop an organizational system for the effectiveness of the special education center under the Office of Special Education Administration Bureau by using descriptive method. Data were collected throughquestionnairefrom chairpersons of school board, director and deputy directors of special education center, head teachers, and teachers. Data were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, and coefficients correlation through the LISREL program. Furthermore theresultswill be analyzed for developing an organizational system for the effectiveness of special education center throughapplying the system theory of Lunenburg and Qmstein (2008), then the organizational system were validated by experts through focus group technique. The research results showed as follows :

Factors affecting the effectiveness of special education center composed of teachers and educational personnel, administration and an implementation, community participation, instruction and instructional environments, and institutional administrators leadership. The effectiveness of the special educational centercomposed ofquality of teacher’s performances, teacher’s satisfaction, and learner’s developments.

An organizational system in each components showed as follows :

Input component. An input of an organizational system for the effectiveness of special education center related to teachers and educational personnel included teacher’s knowledge and experiences, and teacher’s characteristics; administration and implementation included budget, communications system, and administrative system; community participation included school board member participation; instruction and instructional environment included inschool learning resourcecenter media technology, and buildings and ground; institutional administrator leadership included administrator’s moral, virtue, and modeling.

Transformational process component. A transformational process of an organizational system for the effectiveness of special education center related to teachers and educational personnel included teacher’s competencies and skills, and motives; administration and an implementation included strategic management. And changemanagement; community participation included resource allocation; instruction and instructional environment included curriculum content integration, utilization of educational technology, and utilization of external learning resource center and local wisdom; institutional administrator leadership included policy implementation ability, administrator’s skill and behavior.

Output component. An output of an organization system is the effectiveness of special education center composed of quality of teacher’s performance, teacher’s satisfaction, and learner’s developments.

 

Keywords:  Organizational system development,Factorsaffecting theeffectiveness, Special Education Centers.


การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Doctor of Philosophy in Leadership and Innovation in Educational Administration, Siam University, Thailand

Attachments

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 144